Privacitat de dades

Política de privacitat
 
PROTECCIÓ DE DADES
La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard  és titular del lloc web http://www.esquinautic.cat  i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris. 
De conformitat amb el que s’estableix en el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (Reglament (UE) 2016/79 del Parlament Europeu i del Consell 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), que serà aplicable des del 25 de maig de 2018 i en virtut del principi de transparència pel qual es regeix aquesta entitat, a continuació posem a la seva disposició la informació rellevant relativa al tractament de dades personals, a la fi i efecte que conegui en tot moment, com tractem les seves dades, amb quina finalitat i els drets que li assisteixen en aquest aspecte.
 
Qui és el responsable del tractament de les dades?
Identitat: Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard
NIF Q5855019E
Adreça: Av. Canal Olímpic, 2 -08860 Castelldefels
Telèfon: 93 330 47 24
Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
Web: www.esquinautic.cat

Quines dades tractem?
Les dades personals que consisteixen en informació que identifica o permet identificar a persones individuals com poden ser el nom, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon, dades de visites al web, etc.
Això no obstant, informem que per a la prestació dels serveis que la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard pugui facilitar, podrà implicar el tractament d’altres categories de dades no incloses en aquesta enumeració, però en tot cas l’usuari serà informat de les condicions de privacitat específiques per a cada cas i sol·licitat el seu consentiment, conforme a la normativa aplicable.
Amb quina finalitat tractem les seves dades?
La FCENW  tracta les dades sol·licitades per a la prestació d’un servei relacionat amb la seves funcions, així com per a altres finalitats que l’usuari/a permeti o autoritzi en els termes que es fixen en aquesta Política de Privacitat.

- Consultes i sol·licituds de propostes trameses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
- La participació en xarxes socials, mitjançant comentaris.
- Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.


Informació sobre el tractament de dades per l’enviament de comunicacions des de la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard
Les dades facilitades són tractades per la FCENW per a l’enviament electrònic i/o postal de la informació sol·licitada per l’usuari sobre serveis, activitats, cursos, competicions i esdeveniments de la Federació.
El consentiment per a l’enviament de dites comunicacions podrà ser revocat en qualsevol moment. En tot cas podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició per correu postal a l’adreça: Av. Canal Olímpic, 2 -08860 Castelldefels, acreditant la titularitat conforme a dret. En cas de disconformitat podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control en www.agpd.es.

Durant quin període de temps conservem les seves dades?
Amb caràcter general les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari o mentre aquest no sol·liciti la seva supressió.
 
Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?
La base legal pel tractament de les vostres dades és el consentiment de l’interessat i l’interès legítim, que constitueix una base legitimadora del tractament, sempre que aquest interès tingui per objecte el tractament de les seves dades per complir la finalitat del servei a facilitar.
 
A quins destinataris es comuniquen les seves dades?
Les dades personals obtingudes no seran cedides a tercers sense el consentiment exprés del titular de les dades.
Únicament s’intercanviaran dades personals amb tercers destinataris quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, així com les que siguin legalment exigibles en compliment de qualsevol normativa que resulti d’aplicació.  
També es podran notificar les dades personals a tercers degudament habilitats legalment, quan sigui necessari per complir amb una obligació legal, per sol·licitud de les autoritats judicials o qualsevol altra autoritat en funció de la normativa vigent que resulti d’aplicació.
 
Quin són els seus drets quan ens faciliti dades?
De conformitat amb allò que estableix la normativa aplicable, l’interessat té la possibilitat d’exercitar de forma lliure i gratuïta els següents drets:
* Accés: Permet a l’usuari accedir a les seves dades personals i obtenir informació sobre si la FCENW
 està tractant dades personals pròpies i en cas afirmatiu, li dona dret a obtenir informació sobre aquestes dades.
* Rectificació: Permet a l’usuari corregir errors i modificar dades que resultin inexactes o incompletes.
* Supressió: Permet suprimir dades quan no siguin necessàries per a les finalitats perquè es van facilitar.
* Limitació: Permet que sota les condicions establertes legalment, el tractament de dades es pugui paralitzar, per la qual cosa la FCENW no podrà tractar aquestes dades i únicament les conservarà per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
* Oposició: Els interessats podran oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i pels motius relacionats amb la seva situació particular.
* Portabilitat: També podran els interessats sol·licitar la portabilitat de les seves dades, que consisteix en rebre les seves dades personals, per tal de poder transmetre-les directament a altre responsable en un format interoperable i autosuficient, essent necessari per a l’exercici d’aquest dret que l’usuari proporcioni una adreça de correu electrònica vàlida.
* Revocació: També teniu dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments pel que els heu atorgat.  

Com poden exercir els drets?
De conformitat amb la normativa vigent, l’usuari que figuri a la base de dades de la FCENW, pot exercir els seus drets mitjançant sol·licitud signada tramesa per correu ordinari i acompanyada de fotocòpia d’un document oficial d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir o similar), indicant en la sol·licitud de l’escrit quin dret vol exercir i remetent-lo a la següent adreça postal: Av. Canal Olímpic, 2 -08860 Castelldefels o adjuntant igualment l’escrit de sol·licitud signat i la fotocòpia del document d’acreditació per correu electrònic a l’adreça: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .
 
Quines vies de reclamació hi ha?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, adreça postal C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

 

LLibre Iniciació

LLibre

Musclo Zebrat

Mesures de prevenció de la invasió del musclo zebrat per a la pràctica de l'esquí nàutic
Musclo Zebrat
Fullet informatiu amb recomanacions de neteja i desinfecció d'embarcacions i equipaments per a la pràctica de l'esquí nàutic, dissenyat per l’Agencia Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic


Segueix-nos al...

Facebook

Cercador

Patrocinadors

Patrocinadors

Clubs i escoles