Transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA


El 10 desembre 2014 entra en vigor la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la qual les entitats privades que comptin amb recursos públics restaran subjectes a un seguit d’obligacions. Hauran de realitzar una publicitat activa de forma clara, estructurada, per mitjans electrònics i de fàcil accés la seva informació institucional i informació econòmica.

La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard habilita aquest espai web amb l'objectiu de complir amb aquesta Normativa que progressivament s'anirà .

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 
La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard (FCENW), és una entitat privada d'interès públic i social inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1438, tom 1, foli 719,  dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la  pràctica de l’esport de l’esquí nàutic  dins l’àmbit de Catalunya, constituïda bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva i constituïda també per  esportistes, jutges i tècnics (els pilots, monitors, calculadors i homologadors).
 
La FCENW gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus fins.
 
La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard té com a finalitat bàsica la d'ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat esportiva de l'esquí nàutic i el wakeboard a Catalunya, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els seus Estatuts. 

MARC LEGAL – Normativa que li és d’aplicació
 
DECRET LEGISLATIU 1/2000,  de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport.
DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
DECRET 55/2012, de 29 de maig, pel que es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
LLEI 49 2002, Regim fiscal d’entitats sense ànim de lucre.
LLEI 4 2008, Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

ESTATUTS de la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard

Estatuts de la FCENW (aprovats a l’assemblea general ordinària juny 2014)
Resolució del director del  Consell Català de l'Esport de data 29 d’octubre  de 2015, mitjançant la qual s’aprova inscriure els Estatuts aprovats per l’assemblea de juny de 2014 
Núm. de Registre 

ESTRUCTURA I ORGANIGRAMA
Junta Directiva
President/a
                Vicepresident/a
          Tresorer/a
         Secretari/a    
     Vocals 

Assemblea 
Clubs
Estaments
Gestió i administració 

ORGANIGRAMA i junta directiva (mandat 2014-2018)

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Retribució dels òrgans de direcció i administració de la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard

Subvencions públiques
2015  Resolució subvenció del Consell Català de l'Esport
2016  Resolució subvenció 2016 del Consell Català de l'Esport 

- Comptes anuals
2014 Compte de pèrdues i guanys
Liquidació pressupost
Balanç de situació
Memòria econòmica
Informe verificadors comptables
Projecte Pressupost 2015

2015 Compte de pèrdues i guanys
Liquidació pressupost   
Balanç de situació
Memòria econòmica
Informe verificadors comptables
Projecte Pressupost 2016LLibre Iniciació

LLibre

Musclo Zebrat

Mesures de prevenció de la invasió del musclo zebrat per a la pràctica de l'esquí nàutic
Musclo Zebrat
Fullet informatiu amb recomanacions de neteja i desinfecció d'embarcacions i equipaments per a la pràctica de l'esquí nàutic, dissenyat per l’Agencia Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic


Segueix-nos al...

Facebook

Cercador

Patrocinadors

Patrocinadors

Clubs i escoles