Assemblea General Ordinària

Imprimeix

De conformitat amb el que disposen els  nostres Estatuts, i per acord de Junta Directiva, per la present es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el proper dia 9 de desembre de 2020 per mitjans telemàtics.

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

A les 20,00 hores en primera convocatòria i a les 20,30 hores en segona  per tal de tractar els punts següents:

ORDRE DEL DIA 

 1.           Ratificació, si s’escau, dels membres de la Junta Directiva
 2.           Aprovar, si s’escau, l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici 2019.
 3.           Aprovar, si s’escau, la liquidació de l’exercici econòmic 2019 amb el tancament del balanç, compte de resultats i memòria econòmica.
 4.           Aprovar, si escau, el pressupost de l'exercici 2020.
 5.           Aprovar, si s’escau, el calendari de competicions i pla d’actuació 2020.
 6.           Aprovar, si s’escau, les quotes d’afiliació.
 7.           Elecció, entre els membres de l’assemblea presents, de dos interventors que aprovaran, per delegació, i signaran l’acta de l’assemblea juntament amb el president i el secretari i tres verificadors que realitzaran l’informe de la verificació comptable de l’exercici 2020.
 8.           Torn obert de paraules.